(24) Y. A. Yaremenko‡, G. P. Gomes‡, P. S. Radulov, R. A. Novikov, V. V. Chernyshev, A. A. Korlyukov, G. I. Nikishin, I. V. Alabugin, A. O. Terent’ev “Ozone-free synthesis of ozonides: Assembling bicyclic structures from 1,5-diketones and hydrogen peroxide”, J. Org. Chem., 2018, 83 (8), 4402, doi: 10.1021/acs.joc.8b00130