(13) G. P. Gomes‡, Y. A. Yaremenko‡, P. S. Radulov, R. A. Novikov, V. V. Chernyshev, A. A. Korlyukov, G. I. Nikishin, A. O. Terent’ev, I. V. Alabugin “Stereoelectronic Control in the Ozone-Free Synthesis of Ozonides “ Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 4955, doi: 10.1002/anie.201610699